TERMS & CONDITIONS

De op deze website gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan het voorkomen, dat op de website getoonde gegevens inmiddels zijn gewijzigd of onjuistheden bevat. by Christina wijst iedere aansprakelijkheid in dat verband van de hand.

1. Bestellingen
Producten die u bij by Christina bestelt, worden op het door u doorgegeven adres geleverd. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling zo snel mogelijk opgestuurd. De meeste producten worden per POST NL bezorgd. Voor het bezorgen van een bestelling brengt by Christina geen kosten in rekening.

2. Levertijd
De opgegeven levertijden gelden bij benadering. by Christina is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overschrijden van de levertermijn en de opdrachtgever ontleent hieraan niet het recht de overeenkomst te annuleren. Mocht een product tijdelijk niet op voorraad zijn, dan kan dit een langere levertijd betekenen. Wij stellen u hiervan op de hoogte.

3. Overmacht
In het geval van overmacht wordt de uitvoering van een bestelling opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De koper heeft dan echter wel het recht de bestelling te annuleren.

4. Betalingsvoorwaarden
De prijzen van de diverse producten op de website en op het bestelformulier zijn vermeld in Euro en inclusief BTW. De mogelijke betaalmethode is vooralsnog enkel via Credit Card. Bij deze betalingsmogelijkheid is uw privacy en veiligheid gewaarborgd.

5. Prijzen
De prijzen op onze website staan vermeld in € (Euro) en zijn inclusief 21% BTW.

6. Verzendkosten
Voor transport binnen Nederland brengt by Christina geen verzendkosten in rekening. Klanten uit andere landen dan Nederland kunnen een bestelling plaatsen via het contactformulier. Verzending van alle door by Christina geleverde goederen zijn voor risico van de klant.

7. Geldigheid van weergegeven prijzen
Als door een typefout of technische storing de prijs, het tarief of andere voorwaarden van een product verkeerd is weergegeven op www.bychristina.nl en tegen een verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, dan kan by Christina weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn overigens slechts geldig op het moment van publicatie op www.bychristina.nl tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

8. Aansprakelijkheid
by Christina kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de internetpagina www.bychristina.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op www.bychristina.nl weergegeven gegevens. by Christina is niet aansprakelijk voor direct of indirect door de opdrachtgever of derden geleden schade, als gevolg van niet of niet tijdige levering.

9. Klachten/reclames
De koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de koper binnen een termijn van acht dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan by Christina op het adres: Prunuslaan 83, 1829 HV Oudorp (NH) mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard. Reclames geven de koper niet het recht betalingen op te schorten. Evenmin is compensatie toegestaan. Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.

10. Herroepingsrecht
Gedurende veertien werkdagen na ontvangst van het gekochte product kan de klant de overeenkomt zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen ontbinden. Alleen de kosten en het risico van retourzending komen voor rekening van de klant. De koper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. by Christina verplicht zich om binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen de bedragen terug te betalen die reeds door de klant betaald zijn. (Voor zakelijke klanten is dit herroepingsrecht niet van toepassing).

11. Overmacht
In geval van overmacht is by Christina gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van de verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Als overmacht worden beschouwd omstandigheden buiten de wil en het toedoen van by Christina, die zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon voorzien welke van dien aard zijn, na naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van zijn worden gevergd, zoals overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, bijzonder weersomstandigheden, transport belemmeringen, werkstakingen, gebrek aan voorraden/grondstoffen en/of arbeidskrachten etc.

12. Bescherming persoonsgegevens
by Christina behandelt uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres opgeven. by Christina zal uw gegevens slechts gebruiken voor het uitvoeren van uw bestelling. Deze gegevens worden niet verstrekt, verhuurd of verkocht aan derden.